Algemene richtlijnen optocht 2019

Algemene richtlijnen voor de deelnemers aan de Optocht in Heerlen 2019

1 Inschrijving

Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd.

 

2 APV

Iedere deelnemer dient zich te houden aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de Gemeente Heerlen en/of de aanwijzingen van de politie, optochtcommissie en de optochtbegeleiders. Een afschrift van de genoemde APV ligt bij de inschrijving ter inzage.

 

3 Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor de optocht 2019 bedraagt per inschrijving voor einzelgänger € 7,50; voor 2 t/m 5 personen €16; voor  6 t/m 16 personen €21; voor 17 t/m 50 personen €30 en vanaf 51 personen €40.

 

4 Data

Inschrijven voor de optocht dient te geschieden op zaterdag 26 januari 2019 van 12.00 tot 17.00 uur / maandag 28 januari 2019 van 19.00 tot 21.00 uur.
Afhalen van het nummerbord dient te geschieden op: 
Zaterdag 23 februari 2019 van 14.00 tot 17.00 uur / maandag 25 februari 2019 van 19.00 tot 21.00 uur in de Schelmentoren. 

Vertrek optocht: Zondag 3 maart 2019 om 12.11 uur. Opstellen deelnemende groepen op het Bekkerveld: voor de optochtnummers 1-50 om 11.00 uur / voor de optochtnummers 51- 100 om 12.00 uur en vanaf 101 om 13.00 uur.

 

5 Nummerbord

Het nummerbord dient tijdens de optocht duidelijk zichtbaar getoond te worden. Alle deelnemers dienen op de hoogte te zijn van hun eigen nummer. Zonder dit nummerbord wordt U niet door de jury beoordeeld.

 

6 Opstelling

Iedere deelnemer dient tijdig aanwezig te zijn en stelt zich op, op de tevoren bekendgemaakte plaats. De wagens stellen zich op in de Dr. de Jaegerstraat. De aanwijzingen van de optochtbegeleiding dienen opgevolgd te worden. Let in de optocht op de groep die voor je loopt en pas hierop je tempo aan. Laat geen gaten vallen. Geen shows opvoeren ter hoogte c.q. ter plekke van de opnames van L1 TV. Het zal het kijkgenot voor het publiek alleen maar vergroten. 

  

7 Verzekering

 

Bestuurders van motorvoertuigen dienen een geldig rijbewijs, kentekenbewijs, APK keuringsbewijs en een bewijs dat het  motorvoertuig ten minste WA verzekerd is, in de optocht bij zich te hebben. Iedere deelnemer aan de optocht dient W.A. verzekerd te zijn.
Deelname met bromfietsen aan de optocht of gebruik van bromfietsen in de optocht is niet toegestaan. 

 

8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

H.V.V. De Winkbülle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor personen en/of goederen. De deelnemers vrijwaren H.V.V. De Winkbülle voor alle schade van welke aard en omvang ook, geleden tijdens of vanwege de optocht, veroorzaakt door deelnemers aan de optocht.

 

9 Uitsluiting

a)     De Optochtcommissie/politie kan ten alle tijde besluiten over te gaan tot uitsluiting tijdens de optocht. Dit zonder opgaaf van reden. Het besluit is onherroepelijk en onaantastbaar in de ruimste zin des woords. Aanstootgevende, beledigende en onesthetische teksten en voorstellingen en propaganda maken voor politieke partijen of groeperingen zijn verboden.

b)    Het is niet toegestaan om mee te voeren of te gebruiken: open vuur, vuurwerk (in welke vorm dan ook), milieuverontreinigende en/of -onvriendelijke materialen en materialen die beschadigingen (in welke vorm dan ook) aan het publiek en deelnemers tot gevolg kunnen hebben. Constatering hiervan, door leden van de Optochtcommissie/politie, zal verwijdering uit de optocht tot gevolg hebben. De (eventuele) schade zal op de betreffende deelnemer(s) worden verhaald.

c)    Indien de aanwijzingen van de Optochtcommissie/politie niet worden opgevolgd, kan een groep terstond, zoals bedoeld onder 9A, uit de optocht verwijderd worden.

 

10 Reclame

Voor het maken van commerciële reclame is een vergunning van B & W en toestemming van de Optochtcommissie vereist. De vergunning en toestemming dienen vóór aanvang van de optocht te zijn verkregen en op eerste verzoek te worden getoond. Indien een vergunning niet op eerste verzoek wordt getoond en voorhanden is, kan dit leiden tot toepassing van het gestelde in artikel 9 van dit reglement. Dit laatste besluit is geheel ter vrijelijke beoordeling van de Optochtcommissie.

 

11 Sponsoring

Individuele sponsoring van wagens en/of groepen is toegestaan. De naam van de sponsor dient hierbij op de achterzijde van de wagen of de groep te worden aangebracht via een bord met een maximale afmeting van 1 bij 2 meter, niet hoger dan ooghoogte.

 

12 Onkosten

Deelnemende groepen en individuen kunnen niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. 

 

13 Strooigoed

Het uitgooien en uitdelen van fruit is verboden. Bij het uitgooien en uitdelen van snoepgoed en andere zaken, dient de nodige zorgvuldigheid in acht te worden genomen. Beschadigingen (in welke vorm dan ook) aan het publiek en deelnemers dienen uitgesloten te worden. Eventuele schade zal op de betreffende deelnemer(s) worden verhaald. H.V.V. De Winkbülle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor personen en/of goederen. Veel "goedkoop" snoep blijft gewoon liggen met als gevolg veel extra werk voor de stadsreiniging. De deelnemers worden in dat kader gevraagd om rekening te houden met wat men uitgooit.

 

14 Verpakkingsmateriaal en afval

Dozen, verpakkingsmateriaal en overig afval mag tijdens de optocht niet op straat gegooid worden. Aan het einde van de optochtroute staat een container, waarin alle verpakkingsmateriaal gedeponeerd moet worden. Indien men zich niet houdt aan dit voorschrift, zullen de kosten voor het verwijderen verhaald worden op de betreffende deelnemers van de optocht.

 

15 Begeleiding wagens

Wagens dienen begeleid te worden door twee personen voor de wagen, twee personen langs de wagen en twee personen achter de wagen. Dit om het publiek op afstand te houden.

 

16 Confetti

Gebruik van een “confettikanon” of mechanische gaskanon is enkel geoorloofd met een door de gemeente Heerlen verleende vergunning. Het gebruik van een "confetti-blazer" is op last van de gemeente niet toegestaan.

 

17 Alcoholgebruik

Gebruik van alcohol door chauffeurs, zowel voor als tijdens de optocht, is verboden. Overtreding heeft onmiddellijke verwijdering uit de optocht tot gevolg, Dit zo nodig met behulp van de “sterke arm”. Ook tijdens de optocht, het opstellen en de ontbinding geldt: het gebruik van alcohol door personen onder de 18 jaar is verboden!

 

18 Dieren

Het is niet toegestaan om op enigerwijze dieren te gebruiken en/of mee te voeren tijdens de optocht.

 

19 Muziek c.q. geluid(svoorschriften)

Het gebruik van een geluidsinstallatie dan wel het ten gehore brengen van live muziek is toegestaan. Het geluid afkomstig van versterkte muziek en de omroepinstallatie mag ter hoogte van de dichtstbijzijnde woning niet meer bedragen dan LA(eq) van 70 dB(A).Tijdens het opstellen, dan wel het wachten op vertrek van de optocht mag, behoudens in verband met het afstellen van de installatie, geen geluid ten gehore gebracht worden door deelnemers dan wel vanaf de deelnemende voertuigen. Na aankomst bij het eindpunt van de optocht dienen de deelnemers het ten gehore gebrachte geluid/muziek onmiddellijk te beëindigen. Bij niet-naleving van deze voorschriften volgt bij constatering hiervan uitsluiting van de optocht c.q. vindt verwijdering uit de optocht plaats. Indien overtreding van deze voorschriften wordt geconstateerd kan uitsluiting voor de optocht van het volgende jaar volgen.

 

20 Overlast

Er mag op generlei wijze bij de opstelling van de optocht overlast veroorzaakt worden voor de buurtbewoners.

 

21 Toilet

Het is niet toegestaan te urineren in het openbaar. Hiervoor zijn toiletunits beschikbaar.

 

22 Brandblussers

Groepen met wagens dienen te allen tijde goedgekeurde brandblussers voorhanden te hebben.

 

 

Deelname kan geschieden door:

Moeziek

Geüniformeerd of carnavalesk gekostumeerd. Zij worden verzocht Heerlense/ Limburgse sjlagers te spelen. Zij mogen door formatie en exercitie geen onnodige gaten veroorzaken.

 

2 Groeëte wages

Vrachtwagens of tractoren met aanhangwagens dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 • Lengte: max. 11 meter. Breedte : max. 3,4 meter. 
 • Hoogte: max. 4 meter of inklapbaar tot 4 meter. 
 • De combinatie van trekkend voertuig met aanhangwagen mag niet groter zijn dan 15 meter. 
 • Tractoren met aanhangwagens dienen ter beveiliging verbonden te zijn met breekkettingen. 
 • De wagens die snoep uitgooien dienen de voorkant van de wagen en de wielkassen afgedekt te hebben.

De wagens die onveilig zijn en de gestelde maxima overschrijden, worden door de Politie uit de optocht verwijderd. Op last van de Politie delen wij mede, dat vervoer van personen op carnavalswagens van en naar de optocht niet is toegestaan!

 

3 Groeëte groepe

17 personen of meer, inclusief kinderen.

 

4 Kling groepe

6 t/m 16 personen, inclusief kinderen. 

 

Gans kling groepe

2, 3, 4 of 5 personen, inclusief kinderen.

 

6 Einzelgänger

1 persoon. 

 

7 Vier gont vuur 't motto

Elke deelnemende groep uit alle categorieën, die het seizoensmotto van de Winkbülle tot uitdrukking wil brengen, kan er voor kiezen om hierop gejureerd te worden. Er zal gekeken worden naar de originaliteit, uitwerking en uitstraling hiervan. Eenmaal gekozen voor deze categorie, dingt men niet meer mee naar prijzen in een andere categorie.

 

 

Prijzen

1 Categorie

Voor elke categorie zijn het aantal te vergeven prijzen vastgesteld. Voor de verschillende categorieën zijn dit: 

 • Moeziek 1e t/m 3e pries, wisselpries 'D'r bronze Eëzel' 
 • Groeëte wages 1e t/m 3e pries, wisselpries 'D'r bronze Eëzel' 
 • Groeëte groepe 1e t/m 3e pries, wisselpries 'D'r bronze Eëzel' 
 • Kling groepe 1e t/m 6e pries, wisselpries 'D'r bronze Eëzel' 
 • Gans kling groepe 1e t/m 3e pries, wisselpries 'ut Winkbuulke' 
 • Einzelgänger 1e t/m 3e pries, wisselpries 'ut Winkbuulke' 
 • Vier gont vuur 't motto 1e t/m 3e pries, wisselpries 'D'r bronze Eëzel'

 

2 Jury

De jury is een onafhankelijk onderdeel van de Optochtcommissie. De voorzitter van de jury heeft een gedelegeerd mandaat van de Optochtcommissie. De jurycriteria staan onder deze algemene richtlijnen!

 

3 Toekenning

De jury, bestaande uit deskundige personen, kent de prijzen toe. Deelnemers die de optocht niet volledig uitlopen, zullen niet door de jury worden beoordeeld. De uitspraak van de jury is bindend en niet voor discussie vatbaar.

 

4 Bekendmaking

De prijzen worden bekend gemaakt op zondagavond 3 maart 2019 vanaf 20.11 uur. Per categorie zullen de prijzen bekendgemaakt en uitgereikt worden. De wisselpries-trofee aan de 1e prijswinnaars van elke categorie wordt tijdens deze bekendmaking uitgereikt. 

 

Wisseltrofee

De categoriewinnaars mogen gedurende een jaar de wisselpries-trofee mee naar huis nemen. Tijdens de uitreiking dient een verklaring te worden ondertekend waarin de winnende vereniging/persoon aangeeft goede zorg te zullen dragen voor de trofee. De wisselpries-trofee dient bij de uitreiking van het blijvend aandenken ingeleverd te worden. De wisselpries-trofee blijft eigendom van H.V.V. De Winkbülle.

 

6 Blievend aandinke

Medio november ontvangen de 1e prijswinnaars tegen inlevering van de wisseltrofee een oorkonde als blijvende herinnering aan hun behaalde prijs. 

 

 

Jurycriteria

 

De te jureren onderdelen zijn:

 • Idee/ontwerp
 • Carnavalistisch/humor
 • Uitvoering/uitbeelding

Voor de wagens ook:

 • beweging/techniek
 • kleur