Receptie Sjtadsprins Ties I


O E T N U Ë D I G I N G 

Leef Winkbülle en Winkbülkes, Leef Vasteloavesvrung,

Noa moande va wade bin ich apegruëtsj en vroeë dat vuurbeie zamsdig ‘t groeëte moment da endlich doa woa: de Winkbülle hant mich i d’r sjouwburg oetgerope es d’r nuie Sjtadsprins va Heële!

Ónger ‘t motto: ‘D’r eëzel en d’r Wink kint jieëker kink’, kiek ich d’r reekhaozend noa oet um d’r vasteloavend dit joar same mit uch te goa beleëve!

Dit heuglige feit zou ich geer in t beizieë van mienge adjudant, Nigel en mie sjatteleef, Anne mit uch wille vieren op mieng resepsie. Doavuur nuëdig ich uch van hatte oet óp

zamsdig d’r 21e jannewaar in ‘t Glaaspalies i Heële (aa gen Bongerd 18) va 19.11 oer bis 21.11 oer.

Ich wunsj uch noe alvas ee fantasties sezoen touw en hoap uch d’r 21e allenui in gouw gezónkheed te kinne begroete. Vasteloavend same!

Sjtadsprins Ties d’r 1ste Heëlesje V.V. de Winkbülle