Receptie Sjtadsprins Joris I

Leef Vasteloavesvrung,

Aafgeloape Zamsdig woar vuur mich inne daag woeë ich mich verrekdes lang óp han gevruid. In ing pratsjvolle sjouwburg, in ’t beizieë va al wat d’r Heëlesje vasteloavend ee werm hat touwdrieëg, hant de Winkbülle mich oetgerope tot d’r nuie Sjtadsprins va Heële.

Ónger ’t motto “Sjpas aa boad“ wil ich de Heëlesje vasteloavesgekke vanaaf noe vuurgoa en wie d’r wink durch Heële broeze.

Same mit mienge Adjudant, d’r Koen, en 't Mayke wil ich dat nog ins richtig óngersjtrieëpe bei de Prinsereceptie óp d’r 16e Jannewaar, va 19.11 oer bis 21.11 oer in ’t Glaaspalies aa d’r Bóngerd 18 i Heële, woeë vier uch da óch va hatte vuur wille oetnuëdige.

Vuur noe en vuur ’t ganse sezoen wunsj ich uch vöal „Sjpas aa boad“ en hoop ich uch Zamsdig d’r 16e Jannewaar in gouw gezónkheed te kinne treffe.

Ut geet uch good!

Sjtadsprins Joris d’r 1ste
H.v.v. de Winkbulle