Reglement van deelname Heëlesj Sjlagerkonkoer

’t Heëlesj Sjlagerkonkoer 2022

 ARTIKEL 1

Het Heëlesj Sjlagerkonkoer is een door de H.V.V. de Winkbülle, in dezen vertegenwoordigd door de Sjlagercommissie, georganiseerde wedstrijd voor Heerlense vasteloavesleedjes.

 

ARTIKEL 2

Voor selectie komen alleen in aanmerking nieuwe Heerlense vasteloavesleedjes, die voldoen aan de volgende criteria: 

a) Het liedje moet nieuw en uniek zijn;

b) Het liedje moet geschreven zijn in Heerlens dialect;

c) Het liedje moet een vasteloaveskarakter in zich hebben;

d) Het liedje moet geschreven en gecomponeerd zijn met de intentie om deel te nemen aan het Heëlesj Sjlagerkonkoer;

e) Liedjes die geschreven en gecomponeerd zijn vóór 2021, doch welke nooit op enig geluidsdrager zijn vastgelegd of eerder zijn ingezonden voor het Heëlesj Sjlagerkonkoer, kunnen ook worden ingezonden, mits ze voldoen aan voornoemde criteria. 

f) Omdat het winnende liedje zal worden uitgeroepen tot sjlager van het seizoen en het daardoor in brede lagen van de Heerlense gemeenschap (waaronder kinderen) bekend zal worden gemaakt, mag de strekking en de woordkeuze van de tekst de bekend geachte normen van fatsoen niet overschrijden.

g) De inzending moet qua arrangement en opname van voldoende kwaliteit zijn om verder te worden verspreid.

Inzendingen welke niet aan genoemde criteria voldoen zullen van verdere deelname worden uitgesloten. H.V.V. de Winkbülle behoudt zich tevens het recht voor plegers van aantoonbaar (moedwillig) plagiaat voor meerdere jaren van deelname uit te sluiten. 

 

ARTIKEL 3

Inzendingen kunnen individueel, dan wel gezamenlijk plaatsvinden. De minimumleeftijd voor deelnemers (schrijvers én uitvoerenden) is 16 jaar, gerekend op de dag van de finale van het Sjlagerkonkoer.  

 

ARTIKEL 4

Inzending geschiedt door het insturen van:

a) het ingevulde inschrijfformulier, dat is terug te vinden op de website van de H.V.V. de Winkbülle (één liedje per inschrijfformulier);

b) de volledige opname van het liedje zoals dat, indien geselecteerd, te horen zal worden gebracht tijdens de finale op 8 januari 2022. Aanleveren kan in Cd-formaat, of digitaal (per mail, via Wetransfer, Dropbox o.i.d.) of op een USB-stick. Zie verder ook Artikel 9;

c) de tekst van het liedje per e-mail, gericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; de tekst dient als bijlage in Word-formaat toegevoegd te zijn;  

De inzending is pas compleet als aan alle genoemde punten is voldaan. 

 

ARTIKEL 5

De inzending dient uiterlijk 11 november 2021, vóór 11:11 uur in het bezit te zijn van de Sjlagercommissie, conform het in artikel 4 gestelde.

 

ARTIKEL 6

Alle inzendingen worden door een voorselectiejury getoetst op kwalitatieve aspecten van muziek en tekst, conform de eisen als beschreven in Artikel 2. Alle inzendingen die daaraan voldoen, worden toegelaten tot de finale van het Sjlagerkonkoer op 8 januari 2022.

  

ARTIKEL 7

Gezien de discussies over de schrijfwijze van het Heerlens dialect zal de door de auteur gebruikte spelling worden gehandhaafd, tenzij sprake is van evidente schrijffouten. In dat geval, en bij voorkeur, zal de spelling worden gehanteerd conform het "Heëlesj Woadbook", een uitgave van Veldeke Krink Heële en Umsjtrieëke. Inzenders wordt aangeraden van dit woordenboek gebruik te maken bij het schrijven van hun teksten. Ook bestaat de mogelijkheid teksten voor inzending te laten corrigeren.

 

ARTIKEL 8

Deelnemers verzorgen en bekostigen zelf het arrangement en de opname van hun inzending. Dit dient van voldoende niveau te zijn om, zulks ter beoordeling van de Sjlagercommissie, integraal en ongewijzigd op een eventueel uit te brengen geluidsdrager te worden geplaatst, danwel anderszins te worden verspreid. De betreffende opname dient vrij van rechten te zijn, dat wil zeggen dat er voor de Winkbülle geen verdere kosten verbonden zijn aan het gebruik van die specifieke opname ten behoeve van de geluidsdrager of voor publicitaire doeleinden. Op het inschrijfformulier dient de deelnemer hiervoor een verklaring af te geven.

 

ARTIKEL9

Bij inschrijving volstaat een opname in mp3-kwaliteit; voor het konkoer en verdere verspreiding is de hoogst mogelijke kwaliteit (in .WAV-formaat of vergelijkbaar) noodzakelijk. Over het aanleveren van deze bestanden worden de voor de finale geselecteerde deelnemers nader geïnformeerd. Het niet (tijdig) aanleveren van de bestanden in het juiste formaat leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan het konkoer.

 

ARTIKEL 10

Door deel te nemen aan het Heëlesj Sjlagerkonkoer zegt de inzender toe alle medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten van de inzending. Van de deelnemers aan de finale wordt verwacht dat zij op verzoek bij feestelijkheden van H.V.V. de Winkbülle hun inzending ten gehore zullen brengen. Voor de uiteindelijke winnaar geldt dat deze wordt geacht de winnende sjlager te zingen tijdens de volgende Winkbülle evenementen: 

  • Proclamaties en Abdicaties (Sjtadsprins en Jonkheedprins)
  • Poefelezitting
  • Sleuteloverdracht

Via het secretariaat van H.V.V. de Winkbülle zal tijdig een overzicht van de datums van de evenementen worden verstrekt (zie ook de Winkbülle website: www.winkbulle.nl). 

 

ARTIKEL 12

Met betrekking tot de auteursrechten: 

a) De componist/auteur behoudt de auteursrechten over het ingezonden liedje. Wel kunnen gegevens omtrent liedjes aan derden beschikbaar worden gesteld; 

b) Hij/zij draagt evenwel door inzending het recht over aan H.V.V. de Winkbülle ten einde alle verdere activiteiten te ondernemen, die H.V.V. de Winkbülle nodig acht ter promotie van het liedje (o.a. Spotify, Deezer, Apple Music etc.).

 

ARTIKEL 13

Het staat makers (tekst en/of muziek) en uitvoerenden vrij meerdere nummers in te zenden. Inzenders mogen echter niet meer dan drie keer bij een inzending betrokken zijn, ongeacht in welke rol (schrijver, tekstdichter of uitvoerende). Verder behoudt de Sjlagercommissie zich het recht voor om maatregelen te treffen die erin resulteren dat een zo gevarieerd mogelijk aanbod van uitvoerders en makers gerealiseerd kan worden. De bevindingen van de voorselectiejury worden hierbij als uitgangspunt genomen. 

 

ARTIKEL 14

Het oordeel van de Sjlagercommissie, de voorselectiejury en de konkoerjury is bindend: hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

 

ARTIKEL 15

Met inzending van het inschrijfformulier gaat ondertekenaar, mede namens de andere betrokkenen bij het ingezonden liedje, akkoord met bovengenoemde voorwaarden.