Ouw banaan! D’r Lex Nelissen is neet mieë!

D’r Lex woar drager va d’r Groeëtorde va d’r Lachende Eëzel i good, de hoeëgste óngersjeiing van ós verein.

Kultoer woar Lex zie leëve, zoe-wie zie leëve óch ee sjtuksjke kultoer woar. Volges d’r Lex is ’t leëve ee fes, en heë hat hieël vöäl luuj loate zieë wie me de sjlingere mót óphange.

Inne miensj um noeëts te vergeëte. Regel get doaboave!

Besjtuur en lede va H.V.V. de Winkbülle