Bericht van de voorzitter: vasteloavend 2020-2021

Leef Winkbülle en Winkbülkes,

Vanoet ’t Prinsligge Palies d’r Sjelmetoere rich ich mich dizze vriedig tot uch, um uch bei te kalle uëver wat de Heëlesje Vasteloavesvereniging de Winkbülle ’t kómmend sezoen waal en neet gont doeë.

Scroll naar beneden voor Nederlandse tekst

’t Zint vreëm tieje woeë v’r durch-hin gont durch Covid-19/ Corona, en dat bringt óch “vreëm” besjissinge mit zich mit, die ós allenui aa-gont en zalle rake en woeë lüj besjtumd get va zalle vinge. En dat maag natuurlig.

Nog mer 6 weëke en da stjeet d’r 11e va d’r 11 vuur gen duur. Óp deë daag reke de Winkbülle jieëker joar 11 riestevla’s oet aa lüj, vereine of isjtellinge die v’r wille bedanke. Dat gont v’r i jieker geval óch dit joar óp ing waardige meneer doeë.

Tradiesiegtrouw öapene v’r ’t vasteloavessezoen óp d’r ieësjte zóndig noa d’r 11de va d’r 11de mit ing hillige Mis in de Pankraatskirk. Deë daag reke v’r óch de zilvere en gouwe Eëzels oet; de hoeëgste óngersjeiïnge van ós verein. Dat kint dis kier neet wie gewend, mè v’r zurge waal vuur ’t cachet dat doabei huurt.

Vier rope dit sezoen ginne nuie Sjtadsprins en Jónkheedsprins oet. Sjtadsprins Erik 1 mit zien Adjudant d’r Jeroen numme, woeë nuëdig, i d’r jannewaar en d’r fibberwaar de protocollaire dinger vuur hun reëkening. Joa, dat hadder good gehoeëd: de protocollaire dinger.

Ózze Iereroad houw al ieëder besjloate dit sezoen gee Iereroads-gala te organisere. Dat is ee wies besjloet, woeë zich de ganse Winkbülle-femielje i ka vinge. Kómmend sezoen óch gee pavijoeën va “Pief-Paaf, Heële Alaaf” óp d’r Pankraatsplei; ginne intoch va de Blauw Sjuut, gee Soiree va de Aod Prinse, en, wie dreuvig óch vuur wageboewers, óptochgroepe en toesjouwers, ging óptochte.

V’r gont evvel óch dinger waal doeë, same mit uch.

D’r kump inne Heëlesje sjlager. Of v’r dem oetkeze bei ’t Sjlagerkonkoer of neet, dat gont v’r wier oetwirke. Doaneëve gont v’r ós aktief bemuije um de ganse sjtad in ’t vasteloaves-weekend roeëd, geel greun te sere, um zoeë de verbongeheed óngeree oet te drage en de ganse welt te loate zieë dat vasteloavend ing groeët sjtuk van ós kultoer is. Vier vroage da óch a jieëkerinne um mit die daag de vaan oet te hange en de vinstere te sere mit maskes, posters, sjlingere en ballónne.

Wat v’r óch wille doeë, is “Knipa meets Ploum”, mè óp ing anger meneer! Vuur de basissjoeële organisere v’r kómmend sezoen ’t Friekele vuur de groepe veer bis ach en inge kluurwedsjtried vuur de groepe ee bis drei. V’r gont probere inne vasteloavesposter oet te bringe en in de weëke vuur d’r vasteloavend zende v’r (woeë meugelig mit anger vereine) ee aantal documentaires oet rónkum vasteloavesthema’s, mit filmmateriaal va vreuger, sjlagers en interviews.

I plaatsj va d’r groeëte Óptoch óp vasteloaves-zondig is ’t de bedoeling ing gevarieerde show te organisere uëver Vasteloavend en Valentijnsdaag, woeë-aa óptoch-groepe en vereine aktief vanoet heem kinne deelnumme. Ing kling kluur vasteloavesgekke kin doa “live” bei zieë, evvel wille v’r d’rvuur zurge dat d’r ganse kroam óch va heem oet te volge is.

Óp dees besjeie meneer hoape vier es Winkbülle de vasteloavesvlam te loate brenne en i-vulling te geëve aan ós motto va dit joar: “Same verleef óp Heële”.

Vuur noe evvel: Vasteloavend same, haot uch vrieë en bliet gezónk.

’t Geet uch good!


Leef Winkbülle en Winkbülkes,

Vanuit het Priselijk Paleis de Schelmentoren richt ik mij deze vrijdag tot jullie, om jullie mee te nemen in wat de Winkbülle komend seizoen in ieder geval niet gaan doen, maar ook wat we wel gaan doen.

Het zijn vreemde tijden die we met zijn allen beleven door Covid-19/Corona en dat brengt “vreemde” besluiten met zich mee. Besluiten die ons allemaal aangaan, zullen raken en waar mensen zeker iets van gaan vinden. En dat mag uiteraard.

Over 6 weken staat de 11e van de 11e voor de deur. Op die 11e van de 11e reiken de Winkbülle altijd 11 rijstevlaaien uit aan personen, verenigingen of instellingen die we willen bedanken. Dat gaan we in ieder geval ook dit jaar op een waardige manier doen.

Traditiegetrouw openen we het carnavalsseizoen op de 1e zondag na de 11e van de 11e met een heilige mis in de Pancratiuskerk en reiken we die dag ook de zilveren en gouden ezels uit. Ook dat doen we dit jaar. Niet op de gebruikelijke wijze, maar zeker met het cachet wat daarbij hoort. We roepen geen nieuwe Sjtadsprins en Jónkheedsprins uit, onze Hooglustigheid, Sjtadsprins Erik I met zijn Adjudant Jeroen nemen in januari en februari de protocollaire taken waar nodig voor hun rekening. Jullie horen het helaas goed: protocollaire taken.

Onze Iereroad heeft al eerder besloten geen Iereroadsgala te organiseren. Een verstandig besluit waar de hele Winkbülle-familie achter staat. Komend seizoen komt er in Heerlen geen soiree van de Aod Prinsen, geen paviljoen van Pief Paaf Hëele Alaaf, geen intocht van de Blauw Sjuut en komen er, helaas voor de wagenbouwers, optochtgroepen en alle toeschouwers, geen optochten.

Maar we gaan ook dingen wel doen, samen met jullie. Er komt een Heëlesje sjlager. Of we die kiezen tijdens een Sjlagerkonkoer of niet, dat gaan we nu verder uitwerken. Daarnaast gaan wij actief proberen om de hele stad tijdens het vasteloavesweekend rood, geel en groen te versieren om hiermee de verbondenheid met elkaar te symboliseren en de hele wereld te laten zien dat vasteloavend onderdeel is van onze cultuur. We vragen iedereen dan ook om tijdens die dagen de vlaggen te hijsen en ramen te voorzien van maskers, posters, slingers en ballonnen.

Wat we vooralsnog ook gaan doen is Knipa meets Ploum, op een andere wijze! Voor de basisscholen zal komend seizoen voor de groepen 4 t/m 8 het Friekele (knutselwedstrijd) plaatsvinden en voor de groepen 1 t/m 3 is er een kleurwedstrijd. We gaan proberen een carnavalsposter uit te brengen en in de weken voorafgaand aan het carnavalsweekend zenden wij, mogelijk samen met andere carnavalsverenigingen, een aantal documentaires rondom vasteloavesthema’s, met oude beelden, sjlagers en interviews, uit.

Ter vervanging van de optocht op carnavalszondag is het de bedoeling die dag gevarieerde show te organiseren rondom de vasteloavend en Valentijnsdag waaraan optochtgroepen en verenigingen actief kunnen deelnemen, vanuit de thuissituatie. Een beperkt aantal bezoekers kan ook live aanwezig zijn bij deze show en we willen ervoor zorgen dat hij ook vanuit thuis te volgen is.

Op deze bescheiden manier hopen we als Winkbülle carnavalskaars te laten branden en invulling te geven aan ons motto van dit jaar, ‘Same verleef óp Heële’.

Voor nu: Vasteloavend Same, blief gezonk en ut Geet ug good!